Algemene voorwaarden

Zutphen, 20 oktober 2023

Hi! Welkom bij Nomly.

Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden bepalen wat de wettelijk bindende voorwaarden zijn bij het gebruik van onze website www.nomly.nl en de producten en diensten die via onze website worden aangeboden.

Mocht je contact met ons willen opnemen, dan kun je ons een mailtje sturen. Ons e-mailadres is hallo@nomly.nl.

Onze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. We zullen je op de hoogte stellen als dat het geval is.

ALGEMENE VOORWAARDEN NOMLY FOODS B.V. 

Artikel 1 – Definities

 1. Wij zijn Nomly Foods B.V., gevestigd te Zutphen en ingeschreven onder KvK-nummer 80884016.
 2. Jij bent de wederpartij in deze voorwaarden.
 3. Met abonnement wordt een automatisch terugkerende bestelling bedoeld.
 4. De startdatum is de dag waarop je het abonnement afsluit.
 5. Je hebt de mogelijkheid jouw abonnement te pauzeren, volgens de voorwaarden zoals vermeld in artikel 10 van deze voorwaarden. De dag waarop jij je abonnement pauzeert is de pauzedatum.
 6. De dag waarop jij je abonnement heractiveert noemen wij de heractivatiedatum.
 7. Met de vernieuwdatum bedoelen wij de dag waarop jouw abonnement wordt vernieuwd. Afhankelijk van de frequentie die jij hebt gekozen wordt het abonnement een week, twee weken of een maand nadat de vorige betaling is voldaan vernieuwd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ons aanbod, onze overeenkomsten en de levering van onze producten, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door ons in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 4. Indien jij een zakelijke bestelling plaatst, worden jouw eigen algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. Wij hebben het recht het bedrijf over te dragen aan een nieuwe juridische eigenaar. De opgebouwde klant-, order- en overige databases kunnen wij dan overdragen aan deze nieuwe eigenaar.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden plaatsvindt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 2. Afbeeldingen bij producten zijn een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aangeboden producten.
 3. Wij kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij het aanbod hebt aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden, waaronder het voldoen van een eerste betaling.
 2. Wij bevestigen jouw bestelling door een orderbevestiging via de e-mail.
 3. Indien jij de leeftijd van 18 jaar nog niet hebt bereikt, is voor het aangaan van een abonnement toestemming van jouw ouders of verzorgers nodig.
 4. Wij zorgen voor een veilige webomgeving en treffen passende maatregelen voor elektronische betaling. Jouw gegevens zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.

Artikel 5 – Tarieven en betalingen

 1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten zullen niet worden verhoogd gedurende de huidige overeenkomst, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderde btw tarieven, tenzij de prijzen van de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar wij geen invloed op hebben. Indien wij de prijzen tijdens een lopend abonnement verhogen, heb jij het recht de overeenkomst te beëindigen per ingangsdatum van de prijswijziging.
 3. Betalingen vinden plaats bij het plaatsen van een bestelling, door middel van iDeal, PayPal, SOFORT Banking, Bancontact, Belfius Direct Net of betaling met een creditcard. Wanneer jij een abonnement afsluit worden vervolgbetalingen geïncasseerd door middel van een SEPA-incasso. Daarnaast is het mogelijk achteraf te betalen door middel van Klarna.
 4. Indien jij niet op tijd betaalt, een automatische incasso niet geind kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd binnen de looptijd van jouw abonnement, ben jij na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Indien jij niet (op tijd) betaalt, wordt jouw bestelling niet geleverd. Indien jouw abonnement niet tijdig of correct is opgezegd blijft de betalingsverplichting in een dergelijk geval wel bestaan. Wij kunnen bij wanbetaling tevens besluiten jouw abonnement zelf stop te zetten.

Artikel 6 – Informatieverstrekking

 1. Jij stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar.
 2. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Wij zullen de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Wanneer jij een abonnement afneemt dien jij een account aan te maken.
 4. Jij vrijwaart ons voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. Jij hebt een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen om jouw aankoop te ontbinden. Wij kunnen jou vragen naar de reden van herroeping, maar jij bent niet verplicht een reden op te geven.
 2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij het product hebt ontvangen.

Artikel 8 – Verplichtingen bij herroeping

 1. Jij dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
 2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor jouw rekening.
 3. Wij sturen na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging.
 4. Wij vergoeden de betalingen binnen 14 dagen nadat jij de herroeping kenbaar hebt gemaakt.

Artikel 9 – Uitoefening van herroepingsrecht

 1. Jij meldt schriftelijk en binnen de bedenktijd aan ons dat jij gebruik maakt van het herroepingsrecht.
 2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuur jij het product, in originele staat en verpakking, terug.
 3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt aan jou toe. Jij dient een verzendbewijs te kunnen tonen.
 4. De kosten van het terugzenden van het product komen voor jouw rekening.

Artikel 10 – Wijziging en stopzetten abonnement

 1. Wij vinden het zelf ook heel vervelend om ergens aan vast te zitten, dus wij hanteren geen minimale looptijd voor jouw abonnement. Jij kunt vanuit jouw account je abonnement op elk moment pauzeren, wijzigen of stopzetten.
 2. Stopzetten kan tot één dag voor de vernieuwdatum. Afhankelijk van de frequentie die je hebt gekozen, vernieuwt je abonnement zich 2, 4 of 6 weken nadat de vorige betaling is voldaan.
 3. Ook het pauzeren en wijzigen dient een dag voor de vernieuwdatum plaats te vinden. Een wijziging kan betrekking hebben op de samenstelling van jouw pakket of de bezorgfrequentie. Een eenmalige bestelling kan na het definitief plaatsen van de bestelling niet meer worden gewijzigd.
 4. Bij het heractiveren van een abonnement wordt na betaling een nieuw abonnement afgesloten, met dezelfde instellingen en voorkeuren als het eerder beëindigde abonnement.
 5. Wij hebben het recht een bestelling te weigeren of annuleren, evenals het weigeren van de aanmaak van een account of het ontzeggen van toegang tot het account indien wij hier gegronde reden toe zien.

Artikel 11 – Levering en bezorging

 1. Als verzendadres geldt het adres dat jij hebt opgegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 2. Wij zijn enkel gehouden te leveren in de door ons aangegeven leveringsgebieden, zijnde Nederland.
 3. Wij streven ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 1 werkdag te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken, een product niet op voorraad is of de betaling nog niet is ontvangen.
 4. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvang jij hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan twee weken heb jij het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid schade

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden zoals leveranciers.
 4. Wij zijn tevens niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt doordat (een deel van) onze website niet goed functioneert en/of fouten op onze website en andere communicatiemiddelen.
 5. Wij handelen uiterst zorgvuldig met betrekking tot (het vermelden van) allergenen, maar kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventueel ontstane schade en/of gezondheidsproblemen wegens intoleranties of allergie voor bepaalde voedingsstoffen.
 6. In het geval dat wij een schadevergoeding verschuldigd zijn voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer niet tot uitkering over wordt gegaan, het bedrag dat door ons is gefactureerd in de drie maanden voorafgaand aan de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vereist.
 7. Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door ons geleverde producten.

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op ons merk, de handelsnaam, ontwerpen en afbeeldingen berusten bij ons en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.
 2. Het handelen in strijd met het in dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op.
 3. Bij inbreuk komt ons een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door ons gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 4. Eigendom van door ons geleverde producten gaat over op jou wanneer de betaling volledig is voltooid.

Artikel 14 – Aanbiedingen en acties

 1. Wij kunnen aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, zijn wij niet meer verplicht ons aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.
 2. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Wij bepalen te allen tijde of de korting correct is toegepast.
 3. Een kortingscode kan slechts een keer per klant worden gebruikt.
 4. Een kortingscode geeft geen korting op de verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 5. Wanneer een kortingscode wordt toegepast bij het afsluiten van een abonnement, geldt de korting alleen op een eerste bestelling.

Artikel 15 – Klachten en garantie

 1. Wij besteden uiterste zorg aan onze producten en deze zullen dan ook voldoen aan de daarna in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedselhygiëne. Mocht jij toch een klacht hebben over onze producten, dien jij die uiterlijk 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan ons.
 2. Vanaf 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het jou vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16 – Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wij zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat wij ons tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin wij zijn gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ons en betrokken derden 12 maanden.