Vriendenkorting voorwaarden

Partijen

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen:

Nomly Foods B.V., gevestigd te (7202 DN) Zutphen aan Zwaanpark 4, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80884016, vertegenwoordigd door Sophie van Felius, hierna te noemen ‘Nomly Foods’

en

(Naam klant), gevestigd te (postcode) (plaats) aan (straat), hierna te noemen ‘klant’

hierna gezamenlijk “partijen” genoemd

In aanmerking genomen dat:

 1. Partijen een samenwerking aan willen gaan omtrent de promotie en verkoop van de producten aangeboden door Nomly Foods.
 2. Partijen daartoe gebruik maken van een affiliate programma.
 3. Partijen de afspraken omtrent de samenwerking in deze overeenkomst vast leggen.

Komen zij als volgt overeen:

Artikel 1 – Aard van de samenwerking

 1. Indien koper een bestelling bij Nomly Foods plaatst dankzij de promotie door en met gebruik van een persoonlijke kortingscode, ontstaat voor de koper een overeenkomst met Nomly Foods en niet met de klant. Nomly Foods vrijwaart klant dan ook van alle aanspraken door koper in het kader van nakoming van deze overeenkomst.
 2. Klant zal voor Nomly Foods diensten verrichten welke bestaan uit het werven van kopers die een overeenkomst met Nomly Foods aan wensen te gaan. Nomly Foods zal hiervoor een kortingscode beschikbaar stellen voor de koper en klant korting verschaffen.
 3. Klant dient een account te hebben op de website van Nomly Foods. Nomly Foods is niet verantwoordelijk voor misbruik van het account.

Artikel 2 – Promotie

 1. Klant zal ten behoeve van de overeenkomst promotie uitvoeren, welke naar eigen inzicht plaatsvindt, binnen het kader van dit artikel.
 2. Promotie mag enkel plaatsvinden op eigen kanalen. Het is niet toegestaan de link te plaatsen op publieke websites, of deze te promoten via Search engine marketing of reclame-uitingen anderzijds. Promotie kan uitsluitend gebeuren door het delen van de unieke kortingscode met vrienden en familie.
 3. Nomly Foods behoudt zich het recht voor kortingscodes die op kortingswebsites worden gebruikt te blokkeren. Zij heeft tevens het recht codes te blokkeren wanneer:
  • promotie wordt uitgevoerd op websites of diensten met een illegaal (waaronder, maar niet gelimiteerd tot gewelddadig en erotisch) karakter;
  • promotie wordt uitgevoerd door middel van ongevraagde elektronische communicatie via e-mail of een vergelijkbaar medium (“spam”), ook als dit op basis van een opt-in zou gebeuren;
  • promotionele uitingen worden vertoond op een wijze die schadelijk is of redelijkerwijs zou kunnen zijn voor de reputatie van Nomly Foods.
 4. Indien Nomly Foods een redelijk vermoeden heeft dat klant in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, zal zij klant daarover informeren. Klant zal dan zo spoedig mogelijk de betreffende handeling stoppen en waar nodig rectificeren. Indien klant dit niet binnen de door Nomly Foods gestelde termijn doet, is Nomly Foods gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen.

Artikel 3 – Vergoeding en betaling

 1. Voor iedere koper die wordt aangebracht door de kortingscode van klant, ontvangt klant tevens korting op een volgende bestelling. De korting bedraagt 6,35 euro inclusief btw.
 2. De korting geldt niet op verzendkosten en is niet toepasbaar op het proefpakket en eventuele persoonlijke berichten die worden toegevoegd.
 3. De korting kan niet worden gecombineerd met andere kortingen of promoties.
 4. De vergoeding wordt enkel toegekend wanneer de koper de kortingscode juist heeft toegepast en nog niet eerder een bestelling bij Nomly Foods heeft geplaatst.
 5. Een kortingscode wordt als juist toegepast beschouwd wanneer de koper naar de website gaat via de e-mailuitnodiging of persoonlijke Nomly vriendenkorting link en een account aanmaakt.
 6. Wanneer een bestelling wordt geplaatst zonder het toepassen van de kortingscode van klant kan de korting niet handmatig worden toegekend.
 7. Het tegoed wordt automatisch als korting verrekend bij de eerstvolgende bestelling of, in geval van een abonnement, eerstvolgende automatische incasso. In het laatste geval wordt de normale abonnementsbijdrage geïncasseerd, waarna het tegoed wordt teruggestort.
 8. Het tegoed vervalt niet, tenzij anders overeengekomen. Indien het bestelbedrag lager is dan het verzamelde tegoed, blijft het overgebleven tegoed zodoende automatisch staan voor de volgende bestelling. Er kan per bestelling maximaal 4 keer een kortingsbedrag worden verrekend.
 9. Er is geen vergoeding verschuldigd wanneer de koop plaatsvond na het moment van beëindiging van deze overeenkomst tussen Nomly Foods en klant.
 10. Nomly Foods is bij bewijs van fraude gerechtigd een vergoeding te weigeren. Indien Nomly Foods de vergoeding niet binnen 14 dagen afkeurt, wordt de vergoeding geacht te zijn goedgekeurd.
 11. Wanneer sprake is van fraude, is klant hiervoor een onmiddellijk opeisbare contractuele boete van € 100,- per fraudegebeurtenis verschuldigd aan Nomly Foods, met een maximum van € 1.000,-.

Artikel 4 – Rapportage

 1. Om resultaten in te kunnen zien zal Nomly Foods klant toegang geven via het klantaccount. Klant ontvangt tevens een mail indien een koper een bestelling heeft geplaatst via de e-mailuitnodiging of persoonlijke Nomly vriendenkorting link.
 2. De resultaten zoals gerapporteerd volgens het vorige lid zijn bindend, tenzij klant overtuigend tegenbewijs aanbiedt.

Artikel 5 – Duur en opzegging

 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, waarbij beide partijen op elk moment de overeenkomst kunnen beëindigen.
 2. Er kunnen tot 50 nieuwe kopers worden aangebracht.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Nomly Foods is tegenover de klant slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst.
 2. In geval van bewezen aansprakelijkheid, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het totaal aan vergoedingen dat verschuldigd is geworden in de drie maanden voorafgaand aan het moment van het ontstaan van de schade.

Artikel 7 – Slotbepalingen

 1. Nomly Foods heeft het recht om deze overeenkomst te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden 30 kalenderdagen na mededeling aan klant in werking. Als klant een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wenst te accepteren, dient zij binnen deze 30 kalenderdagen de overeenkomst op te zeggen. Indien klant dit nalaat, stemt zij in met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).
 2. Partijen zullen zonder voorafgaande toestemming geen informatie verschaffen of mededelingen doen aan derden omtrent de inhoud van deze overeenkomst, de samenwerking tussen de partijen of de resultaten van de promotie.
 3. Klant is niet gerechtigd deze overeenkomst en alle rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde zonder aparte toestemming van Nomly Foods.
 4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 5. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Scroll naar boven